bane-min

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie:

Prawo karne

obrona oskarżonego w procesie karnym lub karnym skarbowym, reprezentacja pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego. Pomoc prawna świadczona jest na etapie postępowania przygotowawczego oraz w postępowaniu sądowym

Prawo karne wykonawcze

odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, ułaskawienie

Prawo cywilne

powództwa o odszkodowanie i zadośćuczynienie, rękojmia, ochrona własności i posiadania, zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, dział spadku, sprawy o zapłatę, sprawy egzekucyjne, odwołanie darowizny, sprawy o eksmisję, roszczenia z umów, służebności itp.

Prawo spadkowe

stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, powództwo o zachowek

Rozwody

prowadzenie spraw sądowych o rozwód lub separację z uwzględnieniem żądania alimentów, ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi, rozstrzygnięć o władzy rodzicielskiej itp.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

alimenty, władza rodzicielska, rozdzielność majątkową, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, kontakty z małoletnimi dziećmi, przysposobienie, ubezwłasnowolnienie, sprawy nieletnich

Prawo gospodarcze

obsługa przedsiębiorców, sporządzanie opinii prawnych i projektów umów, windykacja należności

Prawo pracy

reprezentacja pracowników lub pracodawców w sporach z zakresu prawa pracy – o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, sprostowanie świadectwa pracy, uchylenie kary porządkowej, analiza projektów umów o pracę